Dobrodošli
SLOGAN

Centar za socijalni rad leskovac

Centar za socijalni rad štiti prava i interese ranjivih grupa, kao što su: maloletna deca bez roditelja i maloletna deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, osobe lišene poslovne sposobnosti, osobe s invaliditetom, jednoroditeljske porodice, žrtve porodičnog nasilja, deca i mladi sa poremećajima u ponašanju, porodice pod rizikom i sl. Rad Centra se odvija kroz preventivni rad, pružanje usluga, praćenje korisnika. Metode koje se koriste u radu su: dijagnostika, savetovanje, terapijski rad.
Centar za socijalni rad Leskovac
Pouzdanost
Potpunu informaciju
Poverljivost
Stručnost
Garantujemo
Centar za socijalni rad Leskovac želi jačati preventivno delovanje, ulagati u kvalitet rada, podsticati razvoj samopomoći i aktivnog uključivanja korisnika u život društvene zajednice.
Šta pružamo?
Vizija
Ko smo mi?
Centar za socijalni rad Leskovac je ustanova s javnim ovlašćenjima, koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.