SLOGAN
Javne nabavke koje ne podležu zakonu o javnim nabavkama
2021. godina 13.1.2021. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 14.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite 14.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponuda - roba široke potrošnje 14.1.2021. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponuda stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 15.1.2021. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponuda dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 15.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 15.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 15.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425000 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 425000 servisiranje motornih vozila 15.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge DOPUNJENI Poziv za podnošenje ponuda - usluga sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 426800- održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 426800- održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 19.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 21.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije IZMENJENI Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 2.2.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 4.2.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 6.5.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad 10.5.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423911 - vršenja tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda usluga sa ekonomske klasifikacije 423911 - vršenja tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije Glavna sveska projekta
Centar za socijalni rad Leskovac