O nama
Centar   za   socijalni   rad   u   Leskovcu    je   osnovan   1961   g.   Osnivač   Centara   za   socijalni   rad   je   grad   Leskovac.   Usluge korisnicima   pruža   ukupan   broj   radnika   65.   Od   toga   stručnih   radnika   je:   18   socijalnih   radnika,   9   pravnika,   6   psihologa, 2   pedagoga,   2   specijalna   pedagoga   i   1   sociologa.   Kao   organ   starateljstva   i   kao   primarna   ustanova   socijalne   zaštite realizuje   brojne   i   odgovorne   programske   zadatke   iz   oblasti   socijalne   zaštite,   porodično-pravne   zaštite   i   proširenih   prava socijalne zaštite. Centri   za   socijalni   rad   predstavljaju   jednu   od   važnijih   ustanova   socijalne   zaštite   građana.   Svoj   rad   zasnivaju   na osnovnim   zakonima   kao   što   su:   Porodični   zakon;   Zakon   o   socijalnoj   zaštiti;   Pravilnik   o   organizaciji;   normativima   i standardima   rada   Centara   za   socijalni   rad.   U   vršenju   javnih   ovlašćenja   Centar   kao   ustanova   socijalne   zaštite   i   kao organ   starateljstva   postupa   u   skladu   sa   normativima   i   standardima   utvrđenim   Pravilnikom.   U   vršenju   drugih   poslova utvrđenih   zakonom   Centar   postupa   po   standardima   i   normativima   koje   utvrđuje      nadležni   organ   jedinice   lokalne samouprave. Javna ovlašćenja Centra su: 1. Ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć; 2. Ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatakza pomoć i negu drugog lica 3. Ostvarivanje prava na pomoć za osposobljavanje za rad; 4. Ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite; 5. Ostvarivanje prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu; 6. Hraniteljstvo; 7. Usvojenje; 8. Starateljstvo; 9. Određivanje i promena ličnog imena deteta; 10. Mere preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava; 11. Mere korektivnog  nadzora nad vršenjem roditeljskog prava. U vršenju javnih ovlašćena Centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove: * sprovodi postupak posredovanja, medijacije u porodičnim odnosima; * dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta, ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava; * dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici; * pruža pomoć u pribavljanju dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici; * sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja, staratelja; * vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvo; * sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnog naloga; * sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela; * prisustvuje saslušanju maloletnog učinioca krivičnog dela; * dostavlja mišljenje sudu o maloletniku u krivičnom postupku; * prisustvuje sednici veća za maloletnike; * stara se i proverava izvršenje vaspitnih mera; * sprovodi meru pojačanog nadzora organa starateljstva;   Grad   Leskovac      ima   143.023   stanovnika   (Procena   za   2012.god.)   i   prostire   se   na   površini   od   1025   km.2   sa prosečnom   naseljenošću   od   150   stanovnika      na   km.2.   Leskovac   je   administrativni   centar   Jablaničkog   okruga   koji   ima 214.184   stanovnika   (Procena   za   2012.god.)   i   koji   obuvata   pored   Leskovca,   još   pet   opština:   Lebane,   Bojnik,   Medvedja, Vlasotince i Crna Trava. U   gradu   Leskovcu   postoji   dugogodišnje   smanjenje   broja   stanovnika,   pa   tako   imamo   da   je   prema   popisu   iz 1991.godine   bilo   ukupno   159.478   stanovnika,   dok   je   popisom   iz   2002.godine   bilo   ukupno   156.252   stanovnika,   da   bi   po poslednjem popisu iz 2011.godine bilo ukupno 144.206 stanovnika. Prosečna   starost   stanovništva   grada   Leskovca   iznosi   42   godine,   na   osnovu   podataka   Republičkog      Zavoda   za statistiku, odeljenja u Leskovcu.  U 2013.godini, broj živorođenih lica iznosio je 1594, a broj umrlih iznosio je 1276  lica. Broj   sklopljenih   brakova   u   Leskovcu,   iznosio   je   621   što je    10%    manje    sklopljenih    brakova    u    ovom    izveštajnom periodu     u     odnosu     na     prethodnu     godinu,     dok     je     broj razvedenih    brakova    u    ovoj    godini        192    (prema    podacima Osnovnog   suda   u   Leskovcu),      što   je   za         40%      manje   razvoda u odnosu na prethodnu godinu. Grad   Leskovac   ima   144   naseljenh   mesta.   Ukupan   broj domaćinstava   za   grad   Leskovac   kao   naseljenog   mesta   iznosi 43.603,     od     čega     gradska     naseljena     mesta          21.235 domaćinstva,    a    seoska    (ostala)    naseljena    mesta        22.368 domaćinstava    (dostupni    podaci    prema    popisu    iz    2011.g.). Prosečno leskovačko domaćinstvo broji 3,30 člana. Za   potpuniju   sliku   socijalne   situacije   u   gradu,   relevantni su     podaci     o     zaposlenom     stanovništvu,     broju     korisnika penzijsko-invalidskog osiguranja, iznosima zarada i drugih ličnih primanja. Ukupan   broj   radno   sposobnog   stanovništva   je   97.806,   od   toga   žensko   stanovništvo   48.706   i   muško   stanovništvo 50.457   (poslednji   dostupni   podaci   2012g.-   izvor   RZS-vitalna   statistika).   Udeo   radno   sposobnog   stanovništva   u   ukupnom broju stanovnika, iznosi 69%. Ukupan   broj   zaposlenih   lica   za   grad   Leskovac   kao   jedinice   lokalne   samouprave   je   25.958   lica   (poslednji   dostupni podaci od 30.09.2013.g.). Prosečna   neto   zarada   u   gradu   Leskovcu   kao   jedinici   lokalne   samouprave   za   decembar      2013.godine   iznosi   ukupno 38.827,00 dinara (Sapštenje ZP-14). Broj   nezaposlenih   lica   u      Leskovcu   je   u   posmatranom   izveštajnom   periodu   iznosio      22.229   lica,   što   je   smanjenje boja    nezaposlenih    za    2,5%    u    odnosu    na    prethodnu    godinu.    Kada    je    reč    o    broju    nezaposlenih    lica    na    teritoriji Jablaničkog   okruga,   ukupno   37.664   lica   je   na   evidenciji   Nacionalne   službe   zapošljavanja   i   ovde   imamo   smanjenje   za 1,5% nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj penzionera u gradu Leskovcu u 2013.godini iznosio je 32.637, od toga : -  starosnih penzionera       -  19.547 -  invalidskih penzionera   -    6.802 -  porodičnih penzionera   -     6.288 Centar   za   socijalni   rad   je   u   toku   2013.godine   na   svojoj   evidenciji   imao   ukupno   12.604   korisnika   socijalne, porodično-pravne   zaštite   i   drugih   oblika   materijalne   podrške.   Od   tog   broja,   bilo   je   ukupno   11.236   korisnika   socijalne   i porodično-pravne zaštite i 1368 korisnika drugih oblika materijalne podrške. U   odnosu   na   ukupan   broj   korisnika   prema   starosnim   grupama,   deca   su   zastupljena   sa   25%,   mladi   su   zastupljeni sa 12%, odrasla lica su zastupljena sa 52% i stara lica su zastupljena sa 11% korisnika. Centar   za   socijalni   rad   je   obezbedio   dostupnost   usluga   korisnicima   i   stvaranje   jednakih   mogućnosti   za   samostalan život    i    socijalnu    uključenost.    Održavanje    minimalne    materijalne    sigurnosti    i    nezavisnost    pojedinca    i    porodice    u zadovoljavanju osnovnih potreba je jedan od prioritetnih zadataka Centra za socijalni rad. Prema   starosnim   grupacijama   korisnika   na   evidenciji   Centra   za   socijalni   rad,   je   bilo   :   3117   dece,   1523   mladih, 6534 odraslih i 1430 starih lica.
+
SLOGAN O nama O nama O nama Prava i usluge Prava i usluge Prava i usluge Propisi Propisi Propisi Aktuelno Aktuelno Aktuelno Kontakt Kontakt Kontakt Početna Početna Početna Zaposleni Zaposleni Zaposleni Izveštaji Izveštaji Izveštaji Javne nabavke Javne nabavke Javne nabavke
Centar za socijalni rad Leskovac