Dobrodošli
SLOGAN O nama O nama O nama Prava i usluge Prava i usluge Prava i usluge Propisi Propisi Propisi Aktuelno Aktuelno Aktuelno Kontakt Kontakt Kontakt Početna Početna Početna Zaposleni Zaposleni Zaposleni Izveštaji Izveštaji Izveštaji Javne nabavke Javne nabavke Javne nabavke

Centar za socijalni rad leskovac

Centar   za   socijalni   rad   štiti   prava   i   interese   ranjivih   grupa,   kao   što   su:   maloletna deca   bez   roditelja   i   maloletna   deca   bez   adekvatnog   roditeljskog   staranja,   osobe lišene   poslovne   sposobnosti,   osobe   s   invaliditetom,   jednoroditeljske   porodice,   žrtve porodičnog    nasilja,    deca    i    mladi    sa    poremećajima    u    ponašanju,    porodice    pod rizikom i sl. Rad   Centra   se   odvija   kroz   preventivni   rad,   pružanje   usluga,   praćenje   korisnika. Metode koje se koriste u radu su: dijagnostika, savetovanje, terapijski rad.
Centar za socijalni rad Leskovac
Pouzdanost
Potpunu informaciju
Poverljivost
Stručnost
Garantujemo
Centar   za   socijalni   rad   Leskovac   želi   jačati   preventivno   delovanje,   ulagati   u kvalitet   rada,   podsticati   razvoj   samopomoći   i   aktivnog   uključivanja   korisnika   u   život društvene zajednice.
Šta pružamo?
Vizija
Ko smo mi?
Centar    za    socijalni    rad    Leskovac    je    ustanova    s    javnim    ovlašćenjima,    koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.